Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu eshop.dobryden.cz

Provozovatelem internetového obchodu eshop.dobryden.cz je Agentura Dobrý den, s.r.o. se sídlem Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25160508 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

 

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese eshop.dobryden.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

 
III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta či PPL) zpravidla do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Objednané zboží prodávající doručuje na dobírku. Zákazník má dále možnost osobního odběru zboží na adrese prodávajícího. V případě využití služeb České pošty připočítáváme expediční poplatek ve výši 90,- Kč, v případě využití služeb společnosti PPL ve výši 130,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

 

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Vadné nebo jiné než objednané zboží kupující zašle na vlastní náklady společně s originálem dokladu o koupi poštou zpět prodávajícímu nebo zanese osobně na adresu prodávajícího.

Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Reklamace zboží musí být uplatněna v záruční době. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Nárok na uplatnění záruky však zaniká v následujících případech:
-  poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
-  neodborným zacházením ,
-  poškozením živly,
-  poškozením běžným či nevhodným používáním nebo nadměrným zatěžováním.

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad, kopii dokladu o koupi nebo číslo objednávky nebo faktury a e-mailový nebo telefonní kontakt.
Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky.
Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

 
VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle § 53 odst. 7 a odst. 10 občanského zákoníku má kupující právo do čtrnácti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Kupujícímu tím vznikne právo na vrácení finančních částek za toto zboží zaplacených.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dokladu o koupi.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to po dohodě poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo na bankovní účet kupujícího.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujících neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím za účelem dodání zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací jako je vyhotovení daňového dokladu. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu v případě nepřesností či změn a má právo požádat o vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně 480/2004 Sb. v platném znění.

 
VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2011. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na eshop.dobryden.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.